بررسی وجوه بیانی دیدگاه‌های اجتماعی امام علی(ع) در کلمات قصار نهج البلاغه- قسمت ۲

حضرت علی ( ع ) تا سه سالگی نزد پدر و مادرش بسر برد و از آنجا که خداوند می خواست ایشان به کمالات بیشتری نائل آید ، پیامبر اکرم ( ص ) وی را از بدو تولد تحت تربیت غیر مستقیم…

پیش‌ بینی اثر جهانی‌ شدن بر سطح اشتغال در ایران با بهره گرفتن از …

. Error Back propagation ↑. Feed Forward ↑. Recurrent ↑. Converge ↑. Global Minimum ↑ Jagielska ↑ Matthews ↑ . Whitfort ↑. Transfer Function ↑. Aminian ↑. Ameri ↑. Feed-forward back propagation ↑. Overtraining ↑. Memorization ↑. Error surface ↑. Local minima ↑. Global minimum ↑. Epoch ↑ Krose ↑ Smagt ↑ . Delta rule ↑. Feedforward ↑. Mean-Squared Error ↑. Cross Validation ↑.…

مقاله دانشگاهی – پیش‌ بینی اثر جهانی‌ شدن بر سطح اشتغال در ایران با بهره گرفتن از …

Bergh ↑ Nissanke ↑ Thorbecke ↑ Täppinen ↑ ۲ . Nguyen ↑۳ . Cripps ↑۴ . Gareta ↑۵ . Romeo ↑۶ . Gil ↑۱ . Delgado ↑ Malik ↑ ۳ . Nasereddin ↑ Yu ↑ Wang ↑ Lai ↑ Choudhary ↑ Haider ↑ Geem ↑ Roper ↑ Kulkarni ↑ ۲ . Haidar,I ↑. Bhatt ↑. Helle ↑۳٫Ghazelayagh ↑ Lee ↑ MATLAB Users Guide ↑ Kim ↑ Han ↑…

پیش‌ بینی اثر جهانی‌ شدن بر سطح اشتغال در ایران با بهره گرفتن از …

Guarcello ↑ . Tomlinson ↑ Harms ↑ Hefeker ↑ . Sprnivasan ↑.Seddon ↑ Damiano ↑ ۶ . Kunal ↑۱ .Carman gerea ↑ Diaconu ↑ Bjornstad ↑ Skjerpen ↑ ۱ .Romano ↑۲ . Von Braun ↑ Zhuang ↑ Koo ↑ Adams ↑ ۶ .Farber ↑۱٫Maertens ↑. Pollin ↑. Wang ↑ Dayanandan ↑ Tian ↑ Landis ↑ ۷ Mahutga ↑ Smith ↑ . ying ↑ Nilsson ↑

دسته بندی علمی – پژوهشی : پیش‌ بینی اثر جهانی‌ شدن بر سطح اشتغال در ایران با استفاده …

تعیین وقفه‌ی بهینه با توجه به نرم افزار ‌Eviews Abstract Globalization is an unavoidable process and it affects economical variables, such as employment level. And it is necessary to use perfect instruments to investigate and forecast that effects. In this…

پژوهش – پیش‌ بینی اثر جهانی‌ شدن بر سطح اشتغال در ایران با بهره گرفتن از شبکه …

Delgado. F, (2005), Measuring efficiency with neural networks. An application to the public sector, Economics Bulletin, AccessEcon, vol. 3(15), pages 1-10.Diaconu. S, (2005), Progress and Globalization, The AMFITEATRU ECONOMIC journal , vol. 7.pp. 103-108.Farber. H.S,(2007), Labor Market Adjustment to Globalization: Long-Term Employment…

پیش‌ بینی اثر جهانی‌ شدن بر سطح اشتغال در ایران با بهره گرفتن از شبکه …

به هر حال هر سه الگوی شبکه‌های عصبی بازترشدن اقتصاد را به ضرر اشتغال می‌دانند. چنانچه متغیرها را در سطح دیگری مثلاً داده‌های آخرین دوره یا هر دوره‌ی دیگر، و یا تثبیت هر متغیر در مقادیر حداکثر یا حداقل آن‌…

مقاله – پیش‌ بینی اثر جهانی‌ شدن بر سطح اشتغال در ایران با بهره گرفتن از شبکه ‌های …

(الف) (ب) (ج) (د) شکل ‏۴‑۱۴- اطلاعات کلی خروجی شبکه برای پیش‌بینی، (الف):آموزش شبکه ، (ب):اعتبارسنجی ، (ج): کل شبکه، (د): تست شبکهنمودار زیر مقادیر واقعی و محاسبه شده‌ی سطح اشتغال در سال‌های اخیر را توسط الگوی شبکه‌ی عصبی را…

پژوهش – پیش‌ بینی اثر جهانی‌ شدن بر سطح اشتغال در ایران با بهره گرفتن از …

شکل ‏۴‑۹- – اطلاعات کلی خروجی شبکه الگوی سوم، (الف):آموزش شبکه ، (ب):اعتبارسنجی ، (ج): کل شبکه، (د): تست شبکهمطابق با دیگر الگوها دیده می‌شود که با بسته‌تر شدن اقتصاد، سطح اشتغال افزایش می‌یابد و با بازتر کردن اقتصاد میزان…

پیش‌ بینی اثر جهانی‌ شدن بر سطح اشتغال در ایران با استفاده …

۱۳۰۰۰ ۸/۰ ۸/۰- ۲۹۹۹۷ ۱۷۳۵۵۵۳۵۲ ۱۳۱۷۴ در واقع داده‌ها بر بازه‌ی ]۱،۱-[ نرمال نشده‌اند چرا که باید مجالی برای تغییر متغیرهای جدید خارج از مقادیر موجود وجود داشته باشد زیرا ممکن است خروجی داده‌های خارج از نمونه که بعداً به…