سامانه پژوهشی – بررسی نقش نظام پیشنهادات در پیشبرد نظام مدیریتی- قسمت ۱۰

n= 126
۳-۵ روش جمع‌ آوری داده‌ها
در این پژوهش اطلاعات به دو روش کتابخانه‌ای و میدانی جمع‌ آوری شده است. در واقع، در روش کتابخانه‌ای، از اطلاعات به منظور تدوین ادبیات موضوع و تنظیم چارچوب نظری پژوهش استفاده شده است. در روش میدانی نیز، محقق با بهره گرفتن از پرسشنامه به عنوان یکی از متداولترین طریق جمع‌ آوری اطلاعات اقدام به گردآوری داده‌ها نموده است.
۳-۶ تعاریف عملیاتی متغیرها
نظام پیشنهادات: نمره ای است که بر اساس پاسخگویی به سئوالات پرسش نامه نظام پیشنهادات بردبار (۱۳۹۱) به دست می آید.
نظام مدیریتی: نمره ای است که بر اساس پاسخگویی به سئوالات پرسش نامه نظام پیشنهادات مدیریتی چین(۲۰۱۳) به دست می آید.
سیستم بازخورد مناسب نمره ای است که بر اساس پاسخگویی به سئوالات ۱تا ۵پرسش نامه نظام پیشنهادات بردبار (۱۳۹۱) به دست می آید.
نیروی انسانی خبره نمره ای است که بر اساس پاسخگویی به سئوالات ۶ تا ۱۰پرسش نامه نظام پیشنهادات بردبار (۱۳۹۱) به دست می آید.
امکانات و تکنولوژی مناسب نمره ای است که بر اساس پاسخگویی به سئوالات ۱۱ تا ۱۵ پرسش نامه نظام پیشنهادات بردبار (۱۳۹۱) به دست می آید.
آموزش کارکنان نمره ای است که بر اساس پاسخگویی به سئوالات ۱۶ تا ۲۰ پرسش نامه نظام پیشنهادات بردبار (۱۳۹۱) به دست می آید.
پایگاه اطلاع رسانی نمره ای است که بر اساس پاسخگویی به سئوالات ۲۱ تا ۲۵ پرسش نامه نظام پیشنهادات بردبار (۱۳۹۱) به دست می آید.
۳-۷ ابزار جمع‌ آوری داده‌ها
ابزارمورد استفاده این پژوهش دو پرسش نامه است ،شامل:
۱-پرسش نامه نظام پیشنهادات که دارای ۲۵سئوال است این پرسش نامه توسط بردبار (۱۳۹۱) برای اندازه گیری نظام پیشنهادات طراحی شده است. که دارای ۵ بعد است
سیستم بازخورد مناسب: سئوالات ۱تا ۵
نیروی انسانی خبره: سئوالات ۶ تا ۱۰
امکانات و تکنولوژی مناسب: سئوالات ۱۱ تا ۱۵
آموزش کارکنان: سئوالات ۱۶ تا ۲۰
پایگاه اطلاع رسانی: سئوالات ۲۱ تا ۲۵
روش نمره گذاری بر اساس طیف لیکرت ۵ گزینه ای است. اعتبار و روایی آن توسط میرز با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ ۸۹/۰ به دست آمد.
۲-پرسش نامه نظام مدیریتی: دارای ۲۰ سئوال است این پرسش نامه توسط چین (۲۰۱۳) برای اندازه گیری نظام مدیریتی طراحی شده است. و روش نمره گذاری بر اساس طیف لیکرت ۵ گزینه ای است. اعتبار و روایی آن توسط چین (۲۰۱۲) با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ ۸۲/۰ به دست آمد.
۳-۸ روایی و پایایی ابزار پژوهش
ابزار اندازه‌گیری تحقیق باید قادر باشد اطلاعات و داده‌های لازم جهت تجزیه و تحلیل و نتیجه‌گیریهای نهایی را در اختیار محقق بگذارد و بدین منظور باید از روایی و پایایی برخوردار باشد. روایی از واژه روا به معنای جایز و درست است و روایی به معنی صحیح و درست بودن است. در پژوهش منظور از روایی آن است که وسیله اندازه‌گیری، بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه‌گیریهای نامناسب می‌تواند هر پژوهش علمی را بی‌ارزش و ناروا سازد. آن در اصل به صحت اندازه‌گیری محقق بر می‌گردد.
در تحقیق حاضر بعد از مطالعه منابع کتابخانه‌ای، مقالات فارسی و لاتین محقق پرسشنامه‌های پژوهش را تهیه کرد که پرسشنامه‌ها ابتدایی به استحضار استاد محترم راهنما رسید، که ایشان با توجه به ماهیت کار اصلاحات لازم را انجام دادند. پس از تایید شدن پرسشنامه توسط استاد محترم، باز برای اطمینان بیشتر آن را به تایید چند نفر از اساتید رسانده و در نهایت پرسشنامه را آماده کردیم.
یکی دیگر از ویژگیهای ابزارهای اندازه‌گیری، به ویژه پرسشنامه، پایایی یا اعتماد آن است. منظور از پایائی پرسشنامه این است که پرسشها باثبات باشند به عبارت دیگر ثبات و پایائی آنچه که بوسیله ابزار و یا روش تعیین می‌شود.
در این تحقیق به منظور کسب پایایی پرسشنامه از میان روش های عمده برآورد ضریب پایایی از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. بدین صورت که در ابتدا ۳۰ پرسشنامه بین پاسخ دهندگان توزیع و پس از پاسخگویی جمع‌ آوری گردید. سپس به کمک نرم افزار آموس (AMOS) مقدار آلفای کرونباخ محاسبه گردید که این مقدار برای پرسشنامه نظام پیشنهادها ۷۸/۰ و برای پرسشنامه نظام مدیریت ۸۶/۰به دست آمد.
جدول ۳-۱ مقدار آلفای کرونباخ برای مولفه‌های پرسش نامه نظام پیشنهادها

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

مولفه‌ها مقدار آلفای کرونباخ
سیستم بازخورد مناسب ۸۴/۰