بررسی رابطه ادراک معلمان ابتدائی ازغنی سازی شغلی باانگیزش شغلی آنان(مطالعه موردیمدارس ابتدائی شهرستان شهریار)۹۱- …

جدول ۳-۴توزیع نمونه آماری پژوهش
در خصوص جمع آوری اطلاعات، محقق تعداد بیشتری از پرسشنامه ها را بین نمونه آماری توزیع نمود تا تعداد حجم نمونه لازم کمتر از حد معمول که در بالا بدست آمده نباشد.
۳-۵ابزار و روش جمع آوری اطلاعات
در این تحقیق وبه منظور جمع آوری اطلاعات از مجموعه مکانیزمهای زیر استفاده به عمل آمده است.
-مراجعه به کتب، نشریات، اسناد ومدارک وتحقیقات انجام شده
– بهره گیری از ابزار مصاحبه با مسئولین ومدیران کلیدی سازمان
– بهره گیری از روش تنظیم وتوزیع پرسشنامه
ابزار گرد آوری اطلاعات در پژوهش حاضر پرسشنامه استاندارد می باشد و مقیاس اندازه گیری از نوع مقیاس لیکرت می باشد.
بخش اول اطلاعات دموگرافیک :
شامل سؤالات جمعیت شناختی است که مشخصات فردی پاسخ دهندگان را مورد پرسش قرار می دهد.
بخش دوم اطلاعات مربوط به متغیرهای غنی سازی شغلی و انگیزش شغلی می باشد.که هرکدام ازپرسشنامه ها گویه های مختلفی راعنوان می کنند.
۳-۶چگونگی تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش
الف- روایی
به منظور تعیین روایی از روش روایی محتوا استفاده گردید . بدین منظور به چند تن از اساتید ( اساتید راهنما و مشاور ) داده شد و بادر نظر گرفتن نظرات اصلاحی آنان و با بهره گرفتن از کتب و منابع معتبر پرسشنامه های مورد نظر بدست آمدکه استانداردمی باشندوموردتاییداساتیدمحترم قرارگرفته است
پرسشنامه نخست که مربوط به غنی سازی شغلی می باشدشامل ۱۸سوال است که به صورت زوجی مطرح گردیده است وشامل ۵گزینه می باشد ودوقسمت شغل وتکنولوژی راموردارزیابی قرارمی دهد.
پرسشنامه دوم که انگیزش شغلی راموردارزیابی قرارمی دهدپرسشنامه استانداردشده هرزبرگ می باشدکه از۴۰سوال بامؤلفه های مختلف تشکیل شده است.
ب- پایایی
به منظور تعیین پایایی ابزار اندازه گیری پرسشنامه غنی سازی شغلی و انگیزش شغلی از روش ضریب آلفا ( موسوم به آلفای کرونباخ ) استفاده شد ، بدین منظور تعداد ۳۰ پرسشنامه ازهرنوع بطور تصادفی بین نمونه ها توزیع شد که اعتبار بدست آمده پرسشنامه غنی سازی شغلی برابر ۸۱/۰ وپرسشنامه انگیزش شغلی ۸۹/۰ است . در نتیجه ضریب آلفا در حد قابل قبول می باشد .
۳-۷روش تجزیه و تحلیل داده ها :
در این پژوهش جهت تجزیه وتحلیل داده ها از روش های توصیفی واستنباطی استفاده شده است . از آمار توصیفی جهت تجزیه وتحلیل متغیرهای جمعیت شناختی (جنسیت ، سابقه خدمت، سن)معلمان استفاده شده است و ازآماراستنباطی درسوال اول ازآزمون تی تک نمونه ای و درسوال دوم نیز از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شده است. در سوال سوم از آزمون ضریب همبستگی استفاده شده است .
در تجزیه و تحلیل سوالهای چهارم وپنجم که هرکدام در سه قسمت مورد تحلیل قرار گرفته اند از آزمونهای یومن ویتنی و تحلیل واریانس یکراهه و همچنین آزمون تعقیبی توکی بهره گرفته شده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل آماری
۴-۱مقدمه
در این فصل پس از ملاحظه پاسخها و ثبت داده‌ها در محیط نرم افزارspss و استخراج نتایج آنها، با بهره گرفتن از آزمونهای آماری و به منظور بررسی فرضیه ‌های پژوهش ، داده‏های تحقیق مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. ابتدا اطلاعات توصیفی در جداول توصیفی ارائه می‌شود و در بخش بعدی داده‌های بدست آمده با بهره گرفتن از آزمون مناسب آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند.
۴-۲ توصیف داده ها
۴-۲-۱ ویژگی های جمعیت شناختی
در این بخش ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری ذکر می شودو با بهره گرفتن از برخی شاخص های آمار توصیفی ، از قبیل فراوانی و درصد فراوانی ، به توصیف و طبقه بندی این ویژگی ها پرداخته می شود.
۴-۲-۱-۱ جنس
جدول ۴-۱ : توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری مورد نظر به تفکیک جنسیت

جنس فراوانی درصد فراوانی
مرد