مقاله – پیش‌ بینی اثر جهانی‌ شدن بر سطح اشتغال در ایران با بهره گرفتن از شبکه ‌های …

(الف) (ب)
(ج) (د)

شکل ‏۴‑۱۴- اطلاعات کلی خروجی شبکه برای پیش‌بینی، (الف):آموزش شبکه ، (ب):اعتبارسنجی ، (ج): کل شبکه، (د): تست شبکه
نمودار زیر مقادیر واقعی و محاسبه شده‌ی سطح اشتغال در سال‌های اخیر را توسط الگوی شبکه‌ی عصبی را نشان می‌دهد. نمودار پیوسته مقادیر خروجی شبکه‌ی عصبی و نمودار ناپیوسته، مقادیر واقعی‌اند
. شکل ‏۴‑۱۵- نمودار مقادیر واقعی و پیش‌بینی شده در شبکه‌ی عصبی
مقادیر پیش‌بینی برای دوره‌های بعد نیز با بهره گرفتن از الگوی با یک وقفه و شبکه‌ی عصبی به کارگرفته شده، قابل محاسبه می‌باشد.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

جمع‌بندی نتایج

برای بررسی جهت و مقدار اثر جهانی‌شدن بر سطح اشتغال از روش شبکه‌های عصبی مصنوعی استفاده شده است. نتایج این روش با بهره گرفتن از نرم‌افزار MATLAB نشان می‌دهد که در صورت ثابت گرفتن مقادیر تولید حقیقی، نرخ دستمزد واقعی و هزینه‌ی واقعی استفاده از سرمایه در مقدار میانگین آن‌ ها، به طور متوسط با هر ۱/۰ بازتر شدن اقتصاد در سه الگوی جداگانه ۶۹۸۰۰۰و ۵۱۷۰۰۰ و ۴۶۵۷۰۰ نفر از سطح اشتغال کاسته می‌شود.

آزمون فرضیه‌ی تحقیق:

فرضیه‌ی تحقیق: باز تر شدن اقتصاد منجر به افزایش سطح اشتغال در ایران می‌شود.
نتایج بدست آمده با توجه به روش به کار گرفته شده، نشان می‌دهد که بازتر شدن اقتصاد در ایران منجر به کاهش سطح اشتغال می‌شود و لذا فرضیه‌ی تحقیق مورد تایید قرار نمی‌گیرد.

نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه

رشد روزافزون جمعیت و پایین بودن ظرفیت‌های تولید، باعث به وجود آمدن بحران بیکاری در دهه اخیر شده ‌است و اذهان را به این فکر واداشته که برای سامان‌دهی و کاهش بیکاری، برنامه‌ریزی‌ها در چه جهتی باید صورت گیرد. یکی از پدیده‌های بسیار قابل توجه دهه‌ های اخیر در اقتصاد جهانی، در هم آمیزی و ادغام اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی است که آثار آن را می‌توان در افزایش بازرگانی بین‌المللی، جهانی‌شدن تولید و جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ملاحظه کرد. جهانی‌شدن اشاره به فرایندی دارد که از طریق آن اقتصادهای ملی بازتر شده و بنابراین بیشتر تحت تأثیر اقتصاد فراملی قرار می‌گیرند و در آنها کنترل ملی کاهش می‌یابد. اما جهانی‌شدن برای یک اقتصاد نیمه دولتی و حمایت شده و غیر رقابتی چون ایران کار ساده‌ای نیست و با ورود به عرصه‌ی جهانی شدن، ممکن است با مشکلات قابل ملاحظه‌ای در عرصه‌ی رقابت با تولیدات خارجی روبرو شود و هم‌زمان افزایش فقر، بیکاری و فشار بر گروه های آسیب پذیر(حداقل در کوتاه‌مدت) متصور خواهد بود.
این مطالعه به دنبال بررسی و پیش‌بینی اثر جهانی‌شدن بر سطح اشتغال ایران بوده است. شاخص‌های متفاوتی برای کمی کردن شدت جهانی‌شدن وجود دارند که در ایران با توجه به محدودیت‌های آماری از جمله عدم دسترسی به برخی آمار و اطلاعات، بهتر است از مجموع صادرات و واردات به تولید استفاده شود. میانگین این شاخص در بین سال‌های ۱۳۸۶-۱۳۳۸ تقریباً برابر با ۴۱/۰ بوده است. آمارها همگی بر این امر دلالت دارند که ایران از نظر باز بودن اقتصاد جایگاه ضعیفی در جهان دارد. نظرات متفاوتی در بررسی رابطه‌ی اشتغال و جهانی‌شدن وجود دارد. برخی جهانی‌شدن را باعث افزایش قدرت سرمایه، کاهش کنترل دولت و قدرت چانه‌زنی نیروی کار و در نتیجه کاهش دستمزدها و افزایش نرخ بیکاری در اقتصاد می دانند و عده‌ای دیگر بیان می‌کنند که جهانی‌شدن فزاینده می‌تواند تأثیرات مثبت قابل ملاحظه‌ای بر اشتغال داشته باشد. برخی پژوهش‌گران بر این باورند که آزادسازی تجارت باعث افزایش اشتغال و دستمزد حقیقی نیروی کار غیرماهر در صنایع کاربر کشورهای در حال توسعه می‌شود. بررسی‌های دیگری هم انجام شده که نشان داده است که هیچ توافق و رضایت عمومی در سطح جهان مبنی بر چگونگی بهره‌برداری از افزایش فرصت‌های اقتصادی حاصل از جهانی‌شدن در راستای نیل به هدف کاهش فقر و بیکاری وجود ندارد. مطالعه تأثیر جهانی‌شدن اقتصاد بر بازار کار کشورها، به ویژه در کشورهای در حال توسعه از جمله کشورهای ترکیه، هند، شیلی و مکزیک تأثیر منفی جهانی‌شدن بر اشتغال در بعضی از گروه‌ها را نشان می‌دهد.

نتیجه‌گیری

اساس کار این مطالعه بر روش شبکه‌های عصبی می‌باشد. با به کارگیری داده‌های سری زمانی سال‌های ۱۳۸۶-۱۳۳۸ از روش فوق استفاده شده است:
نتایج شبکه‌های عصبی مصنوعی
۷۰ درصد داده‌ها برای آموزش شبکه، ۱۵ درصد برای تست شبکه و ۱۵ درصد دیگر برای اعتبار سنجی شبکه به کارگرفته شدند. از شبکه‌ی عصبی چند لایه پیش‌خور با الگوریتم آموزشی پس انتشار خطا استفاده شد. برای جلوگیری از کاهش سرعت و دقت شبکه، داده‌ها نرمال شده‌اند.
الگوی اول: توابع انتقال از نوع تانژانت سیگموئید بودند. با چندین بار آموزش شبکه با تعداد لایه‌ها و نرون‌های متفاوت، شبکه‌ای سه لایه با ۱۰ نرون در لایه اول، ۱۰ نرون در لایه دوم و با توجه به تک بعدی بودن خروجی تنها یک نورون در لایه‌ی آخر ایجاد شد. میزان MSE آموزش شبکه برابر با ۰۰۵۱/۰ و مقدار R کل برابر با ۹۸۶/۰ بودند. نتایج بیانگر اثر منفی بازبودن اقتصاد بر اشتغال می‌باشند. تنها برای نمونه به یک حالت خاص پرداخته شد و آن هم ثابت نگه داشتن متغیر‌های مستقل به جز متغیر Z برای بررسی حساسیت اشتغال نسبت به تغییر باز یا بسته تر بودن اقتصاد می‌باشد. در این حالت با تغییرشاخص جهانی‌شدن به ازای هر ۱/۰ بازتر شدن اقتصاد به طور متوسط حدود ۶۹۸ هزار نفر از سطح اشتغال کاسته می‌شود. < 0
الگوی دوم: توابع انتقال از نوع خطی بودند. با چندین بار آموزش شبکه با تعداد لایه‌ها و نرون‌های متفاوت شبکه ای سه لایه با ۵ نرون در لایه اول، ۵ نرون در لایه دوم و با توجه به تک بعدی بودن خروجی تنها یک نورون در لایه‌ی آخر ایجاد شد. میزان MSE آموزش شبکه برابر با ۰۰۴۳/۰ و مقدار R کل برابر با ۹۸۴/۰ بودند.باز هم نتایج اثر منفی بازبودن اقتصاد بر اشتغال را نشان داده‌اند. با تثبیت متغیر‌های مستقل به جز Z در سطح میانگین آن‌ ها، برای بررسی حساسیت اشتغال نسبت به تغییر باز یا بسته‌تر بودن اقتصاد، با تغییرشاخص جهانی‌شدن به ازای هر ۱/۰ بازتر شدن اقتصاد به طور متوسط حدود۵۱۷ هزار نفر از سطح اشتغال کاسته می‌شود.
< 0
الگوی سوم: در دو الگوی اول و دوم از نرخ سود سپرده‌های بلند مدت بانکی به عنوان هزینه‌ی واقعی استفاده از سرمایه استفاده شد. در این الگو از مجموع نرخ تورم و نرخ سود سپرده‌های بلند بانکی، به عنوان جایگزینی برای هزینه‌ی واقعی استفاده از سرمایه، استفاده می‌شود. باز هم شبکه ای با توابع انتقال تانژانت سیگموئید انتخاب شد. شبکه‌ی استفاده شده دارای ۷ نرون در لایه‌ی اول پنهان، ۵ نرون در لایه‌ی دوم، ۷ نرون در لایه‌ی سوم ودر نهایت یک نرون در لایه‌ی آخر می‌باشد. میزان MSE آموزش شبکه برابر با ۰۰۴۲۹/۰ و مقدار R کل برابر با ۹۹۰/۰ بودند. این الگو نیز اثر منفی بازبودن اقتصاد بر اشتغال را تایید می‌کند. با تثبیت متغیر‌های مستقل به جز Z در سطح میانگین آن‌ ها، برای بررسی حساسیت اشتغال نسبت به تغییر باز یا بسته‌تر بودن اقتصاد، با تغییرشاخص جهانی‌شدن به ازای هر ۱/۰ بازتر شدن اقتصاد به طور متوسط حدود۴۶۵۷۰۰ هزار نفر از سطح اشتغال کاسته می‌شود.
< 0