پیش‌ بینی اثر جهانی‌ شدن بر سطح اشتغال در ایران با بهره گرفتن از …

 • Guarcello ↑
 • . Tomlinson ↑

  1. Harms ↑
  2. Hefeker ↑

  . Sprnivasan ↑
  .Seddon ↑

  1. Damiano ↑

  ۶ . Kunal ↑
  ۱ .Carman gerea ↑

  1. Diaconu ↑
  2. Bjornstad ↑
  3. Skjerpen ↑

  ۱ .Romano ↑
  ۲ . Von Braun ↑

  1. Zhuang ↑
  2. Koo ↑
  3. Adams ↑

  ۶ .Farber ↑
  ۱٫Maertens ↑
  . Pollin ↑
  . Wang ↑

  1. Dayanandan ↑
  2. Tian ↑
  3. Landis ↑

  ۷ Mahutga ↑

  1. Smith ↑

  . ying ↑

  1. Nilsson ↑