پیش‌ بینی اثر جهانی‌ شدن بر سطح اشتغال در ایران با بهره گرفتن از …

(‏۴‑۱) با توجه به اینکه آمار مربوط به نرخ بیکاری و جمعیت فعال آماده به کار(UN+EM)، در بانک مرکزی وجود دارد، بیکاری محاسبه شده و سپس با کسر کردن بیکاری از جمعیت فعال، اشتغال محاسبه میشود.نامگذاری متغیرهای مورد استفاده در…

دسته بندی علمی – پژوهشی : پیش‌ بینی اثر جهانی‌ شدن بر سطح اشتغال در ایران با بهره گرفتن از …

(‏۳‑۱۴) SP=Std(P) * NP+Mean(P) همچنین روش‌های دیگری برای نرمال کردن داده‌ها وجود دارد. در فصل بعد ما به روشی مشابه داده‌های خود را استاندارد خواهیم کرد و روش آن را همان جا توضیح خواهیم داد.توپولوژی و ساختار شبکه‌ی عصبی، نقش…

پیش‌ بینی اثر جهانی‌ شدن بر سطح اشتغال در ایران با بهره گرفتن از شبکه ‌های …

لایه‌های پنهان نقش سازماندهی عملکرد یک شبکه‌ی مصنوعی را بر عهده دارد. تعداد لایه‌های پنهان و سلولهای عصبی موجود در این لایه‌ها تأثیر به‌سزایی در عملکرد شبکه دارد. در حالت کلی تعداد سلول های عصبی موجود در لایه پنهان به…

پیش‌ بینی اثر جهانی‌ شدن بر سطح اشتغال در ایران با استفاده …

(‏۳‑۹) معادله‌ی(۳-۹) رابطه‌ی بین نرخ رشد متغیر اشتغال با رشد متغیرهای قیمت محصول، دستمزد، تکنولوژی و بهره‌وری، موجودی سرمایه، تقاضای داخلی، صادرات و واردات را نشان می‌دهد. نرخ رشد اشتغال با نرخ رشد تقاضای داخلی و صادرات رابطه‌ی مثبت و…

جستجوی مقالات فارسی – پیش‌ بینی اثر جهانی‌ شدن بر سطح اشتغال در ایران با بهره گرفتن از شبکه …

۵-۵- پیشنهادات تکمیلی ۶۷فهرست جدول‌هاعنوان صفحهجدول ‏۲‑۱- متغیرها و زیرشاخص‌های حوزه‌های مطالعاتی مجله‌ی سیاست خارجی ۹جدول ‏۴‑۱- مشخصات آماری متغیر وابسته در مدل ۴۵جدول ‏۴‑۲- مشخصات آماری داده‌های مستقل موجود در مدل ۴۵جدول ‏۴‑۳- مقادیر سه متغیرکه ثابت نگه داشته…

متن کامل – پیش‌ بینی اثر جهانی‌ شدن بر سطح اشتغال در ایران با بهره گرفتن از …

۲-۱- مقدمه ۹۲-۲- شاخص‌های جهانی‌شدن اقتصاد ۹۲-۲-۱- شاخص مجله‌ی سیاست خارجی ۹۲-۲-۲- شاخص سطح تجارت بین الملل ۱۰۲-۲-۳- شاخص ادغام تجارت بین‌الملل ۱۱۲-۲-۴- دیگر شاخص‌ها ۱۲۲-۳- مطالعات داخلی جهانی‌شدن ۱۳۲-۴- مروری بر مطالعات داخلی شبکه‌ی عصبی در حوزه‌ی اقتصاد ۱۴۲-۵-…

دسته بندی علمی – پژوهشی : پیش‌ بینی اثر جهانی‌ شدن بر سطح اشتغال در ایران با بهره گرفتن از …

منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیاتست و چون بر می آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است…

بررسی رابطه ادراک معلمان ابتدائی ازغنی سازی شغلی باانگیزش شغلی آنان(مطالعه موردیمدارس ابتدائی شهرستان شهریار)۹۱- …

شاخص مقدار t df سطح معناداری انگیزه شغلی ۱۰٫۱۵۶ ۳۰۱ ۰٫۰۰۱ بنابریافته های به دست آمده از آزمون t ،با عنایت به اینکه t محاسبه شده(۱/۱۰)درمقایسه با مقدار t جدول (۹۶/۱)بزرگتراست.لذا با۹۵ درصد اطمینان می توان نتیجه گرفت میانگین انگیزه شغلی افراد…

بررسی رابطه ادراک معلمان ابتدائی ازغنی سازی شغلی باانگیزش شغلی آنان(مطالعه موردیمدارس ابتدائی …

شاخص مقدار t df سطح معناداری غنی سازی شغلی ۲۶٫۸۴۹ ۳۰۱ ۰٫۰۰۱ بنابریافته های به دست آمده از آزمون t ،با عنایت به اینکه t محاسبه شده(۸/۲۶)درمقایسه با مقدار t جدول (۹۶/۱)بزرگتراست.لذا با۹۵ درصد اطمینان می توان نتیجه گرفت میانگین…

پژوهش دانشگاهی – بررسی رابطه ادراک معلمان ابتدائی ازغنی سازی شغلی باانگیزش شغلی آنان(مطالعه موردیمدارس ابتدائی …

نمره کلی غنی سازی شغلی ۶۹٫۱۰ ۹٫۷۷ اطلاعات جدول ۴-۶نشان می دهد از بین مولفه های غنی سازی شغل ،میانگین مولفه خود شغل برابر با ۵/۲۷ و مولفه تکنولوژی برابر با ۵/۴۱ به دست آمده است. ضمنا میانگین کلی غنی سازی شغلی در بین…