پژوهش – شناسایی و رتبه بندی مقایسه عوامل مؤثر بر انتخاب برندهای چسب موجود …

شرکتیکی از شیوه های ایجاد ارتباط بین دانسته های فرعی برند و خود برند، تصویر شرکت میباشد که ارتقای آن از طریق بهبود دانسته های فرعی ارزش ویژه برند ایجاد میکند. تصویر ذهنی از شرکت عبارت است از: درک ذهنی…

پژوهش دانشگاهی – شناسایی و رتبه بندی مقایسه عوامل مؤثر بر انتخاب برندهای چسب موجود در …

ارزشیابی نشان تجاری بر اساس تفاوت بین نسبتهای قیمت به درآمد (فروش) یک شرکت که به عنوان نشان تجاری مطرح است و یک شرکت نشان تجاری نشده ضربدر میزان فروش شرکت.ارزشیابی نشان تجاری بر اساس تفاوت درآمدی بین یک شرکت…

شناسایی و رتبه بندی مقایسه عوامل مؤثر بر انتخاب برندهای چسب موجود …

محیط درون سازمانی: فرهنگ سازمانی سیستم اطلاعات بازاریابی هوش بازاریابی سازمان فناوری ویژگیهای محصول قیمت محصول کانالهای توزیع ارتباطات بازاریابی محیط فیزیکی پرسنل سازمان در شکلگیری نام و نشان مؤثر است فرایند بازاریابی مسئولیت اجتماعی تحقیق و توسعه نام و…