مقاله – پیش‌ بینی اثر جهانی‌ شدن بر سطح اشتغال در ایران با بهره گرفتن از شبکه ‌های …

(الف) (ب) (ج) (د) شکل ‏۴‑۱۴- اطلاعات کلی خروجی شبکه برای پیش‌بینی، (الف):آموزش شبکه ، (ب):اعتبارسنجی ، (ج): کل شبکه، (د): تست شبکهنمودار زیر مقادیر واقعی و محاسبه شده‌ی سطح اشتغال در سال‌های اخیر را توسط الگوی شبکه‌ی عصبی را…

پژوهش – پیش‌ بینی اثر جهانی‌ شدن بر سطح اشتغال در ایران با بهره گرفتن از …

شکل ‏۴‑۹- – اطلاعات کلی خروجی شبکه الگوی سوم، (الف):آموزش شبکه ، (ب):اعتبارسنجی ، (ج): کل شبکه، (د): تست شبکهمطابق با دیگر الگوها دیده می‌شود که با بسته‌تر شدن اقتصاد، سطح اشتغال افزایش می‌یابد و با بازتر کردن اقتصاد میزان…

دسته بندی علمی – پژوهشی : پیش‌ بینی اثر جهانی‌ شدن بر سطح اشتغال در ایران با بهره گرفتن از …

(‏۳‑۱۴) SP=Std(P) * NP+Mean(P) همچنین روش‌های دیگری برای نرمال کردن داده‌ها وجود دارد. در فصل بعد ما به روشی مشابه داده‌های خود را استاندارد خواهیم کرد و روش آن را همان جا توضیح خواهیم داد.توپولوژی و ساختار شبکه‌ی عصبی، نقش…

متن کامل – پیش‌ بینی اثر جهانی‌ شدن بر سطح اشتغال در ایران با بهره گرفتن از …

۲-۱- مقدمه ۹۲-۲- شاخص‌های جهانی‌شدن اقتصاد ۹۲-۲-۱- شاخص مجله‌ی سیاست خارجی ۹۲-۲-۲- شاخص سطح تجارت بین الملل ۱۰۲-۲-۳- شاخص ادغام تجارت بین‌الملل ۱۱۲-۲-۴- دیگر شاخص‌ها ۱۲۲-۳- مطالعات داخلی جهانی‌شدن ۱۳۲-۴- مروری بر مطالعات داخلی شبکه‌ی عصبی در حوزه‌ی اقتصاد ۱۴۲-۵-…

جستجوی مقالات فارسی – پیش‌ بینی اثر جهانی‌ شدن بر سطح اشتغال در ایران با بهره گرفتن از شبکه …

۵-۵- پیشنهادات تکمیلی ۶۷فهرست جدول‌هاعنوان صفحهجدول ‏۲‑۱- متغیرها و زیرشاخص‌های حوزه‌های مطالعاتی مجله‌ی سیاست خارجی ۹جدول ‏۴‑۱- مشخصات آماری متغیر وابسته در مدل ۴۵جدول ‏۴‑۲- مشخصات آماری داده‌های مستقل موجود در مدل ۴۵جدول ‏۴‑۳- مقادیر سه متغیرکه ثابت نگه داشته…