مقاله – پیش‌ بینی اثر جهانی‌ شدن بر سطح اشتغال در ایران با بهره گرفتن از شبکه ‌های …

(الف) (ب) (ج) (د) شکل ‏۴‑۱۴- اطلاعات کلی خروجی شبکه برای پیش‌بینی، (الف):آموزش شبکه ، (ب):اعتبارسنجی ، (ج): کل شبکه، (د): تست شبکهنمودار زیر مقادیر واقعی و محاسبه شده‌ی سطح اشتغال در سال‌های اخیر را توسط الگوی شبکه‌ی عصبی را…

پیش‌ بینی اثر جهانی‌ شدن بر سطح اشتغال در ایران با بهره گرفتن از شبکه …

به هر حال هر سه الگوی شبکه‌های عصبی بازترشدن اقتصاد را به ضرر اشتغال می‌دانند. چنانچه متغیرها را در سطح دیگری مثلاً داده‌های آخرین دوره یا هر دوره‌ی دیگر، و یا تثبیت هر متغیر در مقادیر حداکثر یا حداقل آن‌…

بررسی رابطه ادراک معلمان ابتدائی ازغنی سازی شغلی باانگیزش شغلی آنان(مطالعه موردیمدارس …

۲-۲۳-۳- سطح درآمد: سطح درآمد کارکنان از شغل، میزان تمایل به آن را تحت تاثیر قرار می دهد. تحقیقات نشان داده است گروه‌هائی که سطح درآمد پائینی دارند و غالباَ کارمندان جوانتری هستند به دلیل کمی حقوق تمایل کمتری به…

شناسایی و رتبه بندی مقایسه عوامل مؤثر بر انتخاب برندهای چسب موجود …

گام هفتم: رتبهبندی گزینه هابر اساس ترتیب نزولی  می توان گزینه های موجود از مساله مفروض را رتبهبندی نمود.۳-۷ جمعبندیپایه هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار قوانین هر علمی به روششناختی مبتنی است که در آن علم به کار…

پژوهش – شناسایی و رتبه بندی مقایسه عوامل مؤثر بر انتخاب برندهای چسب موجود …

شرکتیکی از شیوه های ایجاد ارتباط بین دانسته های فرعی برند و خود برند، تصویر شرکت میباشد که ارتقای آن از طریق بهبود دانسته های فرعی ارزش ویژه برند ایجاد میکند. تصویر ذهنی از شرکت عبارت است از: درک ذهنی…