پیش‌ بینی اثر جهانی‌ شدن بر سطح اشتغال در ایران با بهره گرفتن از شبکه …

به هر حال هر سه الگوی شبکه‌های عصبی بازترشدن اقتصاد را به ضرر اشتغال می‌دانند. چنانچه متغیرها را در سطح دیگری مثلاً داده‌های آخرین دوره یا هر دوره‌ی دیگر، و یا تثبیت هر متغیر در مقادیر حداکثر یا حداقل آن‌…

سامانه پژوهشی – بررسی رابطه ادراک معلمان ابتدائی ازغنی سازی شغلی باانگیزش شغلی آنان(مطالعه موردیمدارس …

بدیهی است که در ادامه وظیفه هدایت و رهبری مدیریت ایجاد انگیزه در کارکنان را می‌توان یکی از وظایف مهم مدیریت بیان کرد. مطالعات نشان می‌دهد داشتن انگیزه با افزایش بهره‌وری نیروی انسانی ارتباط مستقیم دارد. میزان عملکرد یک فرد…

فایل دانشگاهی – بررسی نقش نظام پیشنهادات در پیشبرد نظام مدیریتی- قسمت ۸

اظهار پیشنهاد نیازمند ابتکار عمل یا نقد وضع موجود است و بنابراین بایستی روابط مدیران و کارمندان تا حدی صمیمی و قانونمند باشد که کارمند توان نقد و اظهار نظر سازنده و صریح را داشته باشد. به عبارت دیگر فضای…

سامانه پژوهشی – مسئولیت و مصونیت ارتکاب جرم در حالت مستی در فقه امامیه و حقوق …

۳-۱-۵-۱- مستی و رفع یا عدم رفع مسئولیت کیفریدر این قسمت در پی آنیم تا بدانیم بر اساس موازین فقهی و حقوقی، باید مست را نسبت به جرایم ارتکابی در حال مستی، مسئول دانست یا خیر، بدیهی است که :اولاً :…

فایل – مسئولیت و مصونیت ارتکاب جرم در حالت مستی در فقه امامیه و حقوق …

بسیاری از مراجع تقلید و فقهای عظیم الشأن با استناد به همین دلیل به حرمت استعمال مواد مخدر حکم نموده و بر اساس این قاعده هر چیزی که ضرر فاحش دارد حرام میباشد ومشمول آیه شریفه “ولا تقلوبایدیکم الی التهلکه…

مسئولیت و مصونیت ارتکاب جرم در حالت مستی در فقه امامیه و حقوق …

ارتباط میان مصرف مواد اعتیادآور و روان گردان و بی بند و باری های جنسی و سوانح رانندگی جوانان بارها گزارش شده است. به عنوان مثال در یکی از مطالعات گسترده در کانادا مشاهده شد در ادرار و خون بیش…

دسته بندی علمی – پژوهشی : مسئولیت و مصونیت ارتکاب جرم در حالت مستی در فقه امامیه و حقوق …

در مجموع، مستی ناشی از استعمال مواد مسکر، و نشئگی ناشی از استعمال مواد مخدر، زوال نیروی آگاهی و ایراد خلل به اراده را در پیدارد. حالات یاد شده (مستی و نشئگی) از حیث اثر متشابهند و مایع بودن یا…

مسئولیت و مصونیت ارتکاب جرم در حالت مستی در فقه امامیه و حقوق موضوعه- …

اراده که در حقیقت جانمایهی اهلیت جنایی است، نیرویی است که با جمع مؤلفه های ضروری، انسان را بر انجام رفتار یا بیان گفتاری توانا می سازد؛ این نیرو، از اندیشه ی معینی در انسان که در نتیجهی عملکرد ذهنی…

علمی : مسئولیت و مصونیت ارتکاب جرم در حالت مستی در فقه امامیه و حقوق …

نظر معتزله را در مورد وجود اراده در انسان را به طور خلاصه، اینگونه می توان بیان داشت که هرچه از بنده صادر شود، بر مبنای ارادهی آزاد اوست. آن ها می گویند افعال، مخلوق آدمی است و خدای تعالی…

سامانه پژوهشی – مسئولیت و مصونیت ارتکاب جرم در حالت مستی در فقه امامیه و حقوق …

که بعضی مفسران در تفسیر خود، سکر آمده در این آیه را غفلت میدانند، همان غفلتی که سبب فرورفتن شان در فحشاء و منکر شده است (طباطبایی، ۱۳۸۳، ص۱۸۵).۵ـ در سوره ق آیه۱۹: «و جاءت سکره الموت بالحق ذلک ما…