پژوهش – پیش‌ بینی اثر جهانی‌ شدن بر سطح اشتغال در ایران با بهره گرفتن از …

شکل ‏۴‑۹- – اطلاعات کلی خروجی شبکه الگوی سوم، (الف):آموزش شبکه ، (ب):اعتبارسنجی ، (ج): کل شبکه، (د): تست شبکهمطابق با دیگر الگوها دیده می‌شود که با بسته‌تر شدن اقتصاد، سطح اشتغال افزایش می‌یابد و با بازتر کردن اقتصاد میزان…

دسته بندی علمی – پژوهشی : پیش‌ بینی اثر جهانی‌ شدن بر سطح اشتغال در ایران با بهره گرفتن از …

(‏۳‑۱۴) SP=Std(P) * NP+Mean(P) همچنین روش‌های دیگری برای نرمال کردن داده‌ها وجود دارد. در فصل بعد ما به روشی مشابه داده‌های خود را استاندارد خواهیم کرد و روش آن را همان جا توضیح خواهیم داد.توپولوژی و ساختار شبکه‌ی عصبی، نقش…

پیش‌ بینی اثر جهانی‌ شدن بر سطح اشتغال در ایران با استفاده …

(‏۳‑۹) معادله‌ی(۳-۹) رابطه‌ی بین نرخ رشد متغیر اشتغال با رشد متغیرهای قیمت محصول، دستمزد، تکنولوژی و بهره‌وری، موجودی سرمایه، تقاضای داخلی، صادرات و واردات را نشان می‌دهد. نرخ رشد اشتغال با نرخ رشد تقاضای داخلی و صادرات رابطه‌ی مثبت و…