پیش‌ بینی اثر جهانی‌ شدن بر سطح اشتغال در ایران با بهره گرفتن از شبکه …

به هر حال هر سه الگوی شبکه‌های عصبی بازترشدن اقتصاد را به ضرر اشتغال می‌دانند. چنانچه متغیرها را در سطح دیگری مثلاً داده‌های آخرین دوره یا هر دوره‌ی دیگر، و یا تثبیت هر متغیر در مقادیر حداکثر یا حداقل آن‌…

سامانه پژوهشی – بررسی رابطه ادراک معلمان ابتدائی ازغنی سازی شغلی باانگیزش شغلی آنان(مطالعه موردیمدارس …

بدیهی است که در ادامه وظیفه هدایت و رهبری مدیریت ایجاد انگیزه در کارکنان را می‌توان یکی از وظایف مهم مدیریت بیان کرد. مطالعات نشان می‌دهد داشتن انگیزه با افزایش بهره‌وری نیروی انسانی ارتباط مستقیم دارد. میزان عملکرد یک فرد…

بررسی رابطه ادراک معلمان ابتدائی ازغنی سازی شغلی باانگیزش شغلی آنان(مطالعه موردیمدارس ابتدائی شهرستان شهریار)۹۱- قسمت …

اهداف جزئی:۱ -بررسی ادراک معلمان ابتدایی شهرستان شهریار از میزان غنی سازی شغلی.۲-بررسی میزان انگیزش شغلی معلمان ابتدایی شهرستان شهریار.۳- بررسی رابطه ادراک از غنی سازی شغلی با انگیزش شغلی معلمان ابتدائی شهرستان شهریار.۴- بررسی نقش متغیرهای جمعیت شناختی درخصوص…

بررسی رابطه ادراک معلمان ابتدائی ازغنی سازی شغلی باانگیزش شغلی آنان(مطالعه موردیمدارس …

شکل۲-۱۰چگونگی شکل گیری رفتار………………………………………………………………………………….۲۶نمودار۲-۱۱-سلسله مراتب نیازهای انسانی……………………………………………………………………………..۲۷نمودار۴-۱توزیع فراوانی نمونه آماری به تفکیک جنسیت………………………………………………………….۴۶نمودار۴-۲توزیع فراوانی نمونه آماری به تفکیک سن………………………………………………………………..۴۷نمودار۴-۳توزیع فراوانی نمونه آماری به تفکیک سابقه خدمت…………………………………………………..۴۸نمودار۴-۴توزیع درصدی معلمان به تفکیک سطوح انگیزش شغلی…………………………………………….۵۰چکیده پژوهشپژوهش حاضر تحت عنوان«بررسی رابطه ادراک معلمان…

بررسی نقش نظام پیشنهادات در پیشبرد نظام مدیریتی- قسمت ۳۴

۸۵٫۰۰۰ ۰٫۰۰۹ ۰٫۰۴۱ -۰٫۴۳۰ -۰٫۹۸۴ Multivariate ۲٫۵۴۶ ۱٫۴۵۸ جدول ۱۷ بررسی نرمال بودن متغیرهای موجود در مدل را نشان می دهد.همانطور که ملاحظه می شود کوچکتر بودن مقادیر ناحیه بحرانی از مقدار ثابت ۸۵/۲ دلالت بر نرمال بودن متغیرهای موجود…

پژوهش – بررسی نقش نظام پیشنهادات در پیشبرد نظام مدیریتی- قسمت ۳۵

در تبیین این نتایج باید بیان کرد که تکنولوژی عبارت است از دانش و مهارت‌هاى لازم براى تولید کالا و خدمات که حاصل قدرت فکری و شناخت انسان و ترکیب قوانین موجود در طبیعت می‌باشد. هرسازمانی برای ارتقا و تعالی…

تحقیق – بررسی نقش نظام پیشنهادات در پیشبرد نظام مدیریتی- قسمت ۲۵

۱۲۶ تعداد جدول ۱۲ ضریب همبستگی پیرسون بین پیشبرد نظام مدیریت و پایگاه اطلاع رسانی را نشان می دهد.همانطور که مشاهده می شود مقدار ضریب همبستگی پیرسون بین این دو متغیر برابر ۴۹۰/۰ بوده و در سطح ۰۵/۰ < P…

بررسی نقش نظام پیشنهادات در پیشبرد نظام مدیریتی- قسمت ۲۲

معناداری ۱۲۶ تعداد جدول ۸ ضریب همبستگی پیرسون بین پیشبرد نظام مدیریت و سیستم بازخورد مناسب را نشان می دهد.همانطور که مشاهده می شود مقدار ضریب همبستگی پیرسون بین این دو متغیر برابر ۲۹۵/۰ بوده و در سطح ۰۵/۰ <…

پژوهش – بررسی نقش نظام پیشنهادات در پیشبرد نظام مدیریتی- قسمت ۱۱

نیروی انسانی خبره ۷۱/۰ امکانات و تکنولوژی مناسب ۷۰/۰ آموزش کارکنان ۸۲/۰ پایگاه اطلاع رسانی ۸۳/۰ جمع ۷۸/۰ جدول ۳-۲ مقدار آلفای کرونباخ برای مولفه‌های پرسش نامه نظام مدیریتی برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.…

سامانه پژوهشی – بررسی نقش نظام پیشنهادات در پیشبرد نظام مدیریتی- قسمت ۱۰

n= 126۳-۵ روش جمع‌ آوری داده‌هادر این پژوهش اطلاعات به دو روش کتابخانه‌ای و میدانی جمع‌ آوری شده است. در واقع، در روش کتابخانه‌ای، از اطلاعات به منظور تدوین ادبیات موضوع و تنظیم چارچوب نظری پژوهش استفاده شده است. در روش…