بررسی وجوه بیانی دیدگاه‌های اجتماعی امام علی(ع) در کلمات قصار نهج البلاغه- قسمت ۲

حضرت علی ( ع ) تا سه سالگی نزد پدر و مادرش بسر برد و از آنجا که خداوند می خواست ایشان به کمالات بیشتری نائل آید ، پیامبر اکرم ( ص ) وی را از بدو تولد تحت تربیت غیر مستقیم…

دسته بندی علمی – پژوهشی : پیش‌ بینی اثر جهانی‌ شدن بر سطح اشتغال در ایران با استفاده …

تعیین وقفه‌ی بهینه با توجه به نرم افزار ‌Eviews Abstract Globalization is an unavoidable process and it affects economical variables, such as employment level. And it is necessary to use perfect instruments to investigate and forecast that effects. In this…

مقاله – پیش‌ بینی اثر جهانی‌ شدن بر سطح اشتغال در ایران با بهره گرفتن از شبکه ‌های …

(الف) (ب) (ج) (د) شکل ‏۴‑۱۴- اطلاعات کلی خروجی شبکه برای پیش‌بینی، (الف):آموزش شبکه ، (ب):اعتبارسنجی ، (ج): کل شبکه، (د): تست شبکهنمودار زیر مقادیر واقعی و محاسبه شده‌ی سطح اشتغال در سال‌های اخیر را توسط الگوی شبکه‌ی عصبی را…

دسته بندی علمی – پژوهشی : پیش‌ بینی اثر جهانی‌ شدن بر سطح اشتغال در ایران با بهره گرفتن از …

(‏۳‑۱۴) SP=Std(P) * NP+Mean(P) همچنین روش‌های دیگری برای نرمال کردن داده‌ها وجود دارد. در فصل بعد ما به روشی مشابه داده‌های خود را استاندارد خواهیم کرد و روش آن را همان جا توضیح خواهیم داد.توپولوژی و ساختار شبکه‌ی عصبی، نقش…

جستجوی مقالات فارسی – پیش‌ بینی اثر جهانی‌ شدن بر سطح اشتغال در ایران با بهره گرفتن از شبکه …

۵-۵- پیشنهادات تکمیلی ۶۷فهرست جدول‌هاعنوان صفحهجدول ‏۲‑۱- متغیرها و زیرشاخص‌های حوزه‌های مطالعاتی مجله‌ی سیاست خارجی ۹جدول ‏۴‑۱- مشخصات آماری متغیر وابسته در مدل ۴۵جدول ‏۴‑۲- مشخصات آماری داده‌های مستقل موجود در مدل ۴۵جدول ‏۴‑۳- مقادیر سه متغیرکه ثابت نگه داشته…

پژوهش – بررسی نقش نظام پیشنهادات در پیشبرد نظام مدیریتی- قسمت ۳۵

در تبیین این نتایج باید بیان کرد که تکنولوژی عبارت است از دانش و مهارت‌هاى لازم براى تولید کالا و خدمات که حاصل قدرت فکری و شناخت انسان و ترکیب قوانین موجود در طبیعت می‌باشد. هرسازمانی برای ارتقا و تعالی…

متن کامل – بررسی نقش نظام پیشنهادات در پیشبرد نظام مدیریتی- قسمت ۹

نیروی انسانی خبره امکانات و تکنولوژی مناسب آموزش کارکنان پایگاه اطلاع رسانی مدل مفهومی (وچیو[۳۴]، ۲۰۰۹، ۲۵)مدل پژوهش مطرح شده در بالا بیانگر این است که با توجه به رشد جمعیت و کاهش منابع طبیعی، رشد تکنولوژی، افزایش و انفجار دانش…

فایل دانشگاهی – بررسی نقش نظام پیشنهادات در پیشبرد نظام مدیریتی- قسمت ۸

اظهار پیشنهاد نیازمند ابتکار عمل یا نقد وضع موجود است و بنابراین بایستی روابط مدیران و کارمندان تا حدی صمیمی و قانونمند باشد که کارمند توان نقد و اظهار نظر سازنده و صریح را داشته باشد. به عبارت دیگر فضای…

بررسی نقش نظام پیشنهادات در پیشبرد نظام مدیریتی- قسمت ۵

بنابراین با توجه به مطالب بیان شده می توان عنوان کرد که با مشارکت دادن کارکنان در امر سازمانی می توان نتایج و پیامدهای همه جانبه ای را برای سازمان و کارکنان آن فراهم آورد. در نظام مشارکت سازمانی، مدیران…

بررسی نقش نظام پیشنهادات در پیشبرد نظام مدیریتی- قسمت ۳

۱-۷ تعاریف متغیرها۱-۷-۱ تعاریف مفهومی متغیرهانظاممجموعه‌ای از اجزاء و روابط میان آنهاست که توسط ویژگی‌های معین، به هم وابسته یا مرتبط می‌شوند و این اجزاء با محیط‌شان یک کل را تشکیل می‌دهند(بازرگان، ۱۳۹۳، ۳۰).پیشنهادهر فکر و ایده نو که بتواند…