پیش‌ بینی اثر جهانی‌ شدن بر سطح اشتغال در ایران با استفاده …

۱۳۰۰۰

۸/۰

۸/۰-

۲۹۹۹۷

۱۷۳۵۵۵۳۵۲

۱۳۱۷۴

در واقع داده‌ها بر بازه‌ی ]۱،۱-[ نرمال نشده‌اند چرا که باید مجالی برای تغییر متغیرهای جدید خارج از مقادیر موجود وجود داشته باشد زیرا ممکن است خروجی داده‌های خارج از نمونه که بعداً به کار می‌روند، مقادیر خارج از محدوده‌ی متغیر مستقل مورد استفاده در ایجاد شبکه باشند. تغییر بازه‌ها از لحاظ ریاضی اشکالی ایجاد نمی‌کند زیرا این بازه‌ها هم ارز هستند. در الگوی سوم و همچمین در پیش‌بینی داده‌ها در بازه‌ی ]۱،۱-[ نرمال شده‌اند.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

انتخاب شبکه

انواع مختلفی از شبکه‌های عصبی وجود دارد که با توجه به اهداف تحقیق می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند که در این تحقیق از شبکه‌ی عصبی چند لایه پیش‌خور با الگوریتم آموزشی پس انتشار خطا استفاده می‌شود. شبکه‌ی عصبی چند لایه پیش‌خور مثالی از شبکه‌ی عصبی آموزش داده شده با بهره گرفتن از ناظر است.

توابع انتقال

توابع انتقال در این مطالعه از نوع تانژانت سیگموئید و خطی می‌باشند.
تعیین تعداد لایه‌ها و نرون‌های هر لایه
الگوی اول) توابع انتقال از نوع تانژانت سیگموئید باشند.
شکل ‏۴‑۱- شبکه‌ی عصبی با توابع انتقال تانژانت سیگموئید
از میان تمام شبکه‌ها ی ساخته شده، یک شبکه با دو لایه‌ی میانی توانسته است میزان خطای مناسب و قابل قبول را ایجاد نماید. بنابراین بر طبق نتایج بدست آمده، شبکه ای سه لایه با ۱۰ نرون در لایه اول، ۱۰ نرون در لایه دوم و با توجه به تک بعدی بودن خروجی تنها یک نورون در لایه‌ی آخر وجود دارد. به منظور انتخاب بهترین ساختار می‌توان تعداد لایه‌ها و نرون‌های هر لایه را تغییر داد و یا شبکه را مجددا آموزش داد و نتایج را با توجه به معیار های ارزیابی بررسی کرد. نتایج حاصل از این الگو با مشخصات ذکر شده در جدول ثبت شده‌اند.
به دنبال هدف اصلی پایان نامه که همان بررسی و پیش‌بینی اثر جهانی‌شدن بر سطح اشتغال است، باید به گونه‌ای از تغییر تمامی متغیرهای مستقل به‌غیر از شاخص باز بودن اقتصاد جلوگیری کرد و فقط با تغییر این شاخص و با توجه به شبکه‌ی آموزش دیده و گرفتن خروجی‌ها به بررسی حساسیت اشتغال نسبت به بازبودن اقتصاد پرداخت. برای این منظور سه متغیر مستقل GDP ، سطح دستمزد حقیقی و هزینه‌ی واقعی استفاده از سرمایه در مقادیر میانگین آن‌ ها در داده‌های سری زمانی ثابت نگه داشته و با تغییر شاخص باز بودن اقتصاد مقادیر متناظر اشتغال استخراج میشوند. نتایج حاصل از این الگو در جداول خلاصه شده‌اند.
جدول ‏۴‑۳- مقادیر سه متغیرکه ثابت نگه داشته می‌شوند.

متوسط W در داده‌های موجود متوسطr متوسط GDP مقادیر متفاوت شاخص بازبودن اقتصاد
۲۹۹۹۷ ۹/۱۰ ۲۱۴۴۶۳ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

جدول ‏۴‑۴- مشخصات آموزش الگوی اول شبکه‌ی عصبی

تعداد نرون‌های لایه‌ی اول تعداد نرون‌های لایه‌ی دوم